TIN TỨC | HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG Bản in
 
Góp ý dự thảo Nghị quyết về Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập.
Tin đăng ngày:1/4/2022 - Xem: 246
 

Thực hiện công văn số: 549/SGD&ĐT-KHTC ngày 28/3/2022 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết về Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2022-2023.

Trường THPT Diễn Châu 5, đăng tải  toàn văn dự thảo Nghị quyết để xin ý kiến của phụ huynh học sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn trường đóng góp.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /2022/NQ-HĐND

        Nghệ An, ngày         tháng    năm 2022

 DỰ THẢO

 

       NGHỊ QUYẾT

Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2022- 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ …

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

  Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày    tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tưng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh

 Nghị quyết này Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2022- 2023.

  1. Đối tượng áp dụng
  2. a) Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
  3. b) Học viên học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
  4. c) Các cơ sở giáo dục tiểu học tư thục ở các địa bàn chưa đủ trường tiểu học công lập hoặc có áp lực vượt sĩ số học sinh trên lớp theo quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An được hỗ trợ tiền đóng học phí và thực hiện chính sách miễn, giảm học phí đối với đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm theo quy định;
  5. d) Các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An áp dụng mức học phí này để thực hiện miễn, giảm học phí đối với đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm theo quy định;

đ) Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục thuộc tỉnh Nghệ An quản lý;

  1. e) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên; mức hỗ trợ tiền đóng học phí học cho học sinh tiểu học tư thục ở các địa bàn chưa đủ trường tiểu học công lập, có quy mô học sinh tiểu học trên địa bàn và định mức học sinh/lớp vượt quá quy định t